دیزل ژنراتور کوپله ایران

اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراری توان خروجی پرایم ابعاد(mm)
ردیف نام دیزل ژنراتور کوپله مدل موتور تعداد سیلندر kva kw kva kw طول عرض ارتفاع
1 دیزل ژنراتور گاز سوز لوول 40 kva 1004NG 4 ,40کیلو ولت آمپر,32کیلووات ,40کیلو ولت آمپر,32کیلووات ,36کیلو ولت آمپر,29کیلووات ,36کیلو ولت آمپر,29کیلووات 1300* 800 * 2000 1300* 800 * 2000 1300* 800 * 2000
2 دیزل ژنراتور پرکینز 10 کیلو ولت آمپر 403D11G 3 ,10کیلو ولت آمپر,8کیلووات ,10کیلو ولت آمپر,8کیلووات ,9کیلو ولت آمپر,7.2کیلووات ,9کیلو ولت آمپر,7.2کیلووات 1400 * 750 * 1200 1400 * 750 * 1200 1400 * 750 * 1200
3 دیزل ژنراتور ولوو 100 کیلو ولت آمپر TAD530GE 4 ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات ,90کیلو ولت آمپر,72کیلووات ,90کیلو ولت آمپر,72کیلووات 1400 * 800 * 2400 1400 * 800 * 2400 1400 * 800 * 2400
4 دیزل ژنراتور کامینز 110 کیلو ولت آمپر 6BTA5.9G5 6 ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات 2400 * 800 * 1400 2400 * 800 * 1400 2400 * 800 * 1400
5 دیزل ژنراتور دویتس 85 کیلو ولت آمپر BF4M1013E 4 ,85کیلو ولت آمپر,68کیلووات ,85کیلو ولت آمپر,68کیلووات ,77کیلو ولت آمپر,62کیلووات ,77کیلو ولت آمپر,62کیلووات 1400 * 800 * 2200 1400 * 800 * 2200 1400 * 800 * 2200
6 دیزل ژنراتور کامینز 140 کیلو ولت آمپر 6BTAA5.9G2 6 ,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات ,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات ,126کیلو ولت آمپر,100.8کیلووات ,126کیلو ولت آمپر,100.8کیلووات 1350 * 1100 * 2300 1350 * 1100 * 2300 1350 * 1100 * 2300
7 دیزل ژنراتور گاز سوز لوول 50 kva 1006NG 6 ,50کیلو ولت آمپر,45کیلووات ,50کیلو ولت آمپر,45کیلووات ,45کیلو ولت آمپر,36کیلووات ,45کیلو ولت آمپر,36کیلووات 1300* 800 * 2000 1300* 800 * 2000 1300* 800 * 2000
8 دیزل ژنراتور ولوو 110 کیلو ولت آمپر TAD531GE 4 ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات 1400 * 800 * 2400 1400 * 800 * 2400 1400 * 800 * 2400
9 دیزل ژنراتور پرکینز 15 کیلو ولت آمپر 403D15G 3 ,15کیلو ولت آمپر,12کیلووات ,15کیلو ولت آمپر,12کیلووات ,13کیلو ولت آمپر,10.4کیلووات ,13کیلو ولت آمپر,10.4کیلووات 1400 * 750 * 1200 1400 * 750 * 1200 1400 * 750 * 1200
10 دیزل ژنراتور دویتس 105 کیلو ولت آمپر BF4M1013EC 4 ,105کیلو ولت آمپر,84کیلووات ,105کیلو ولت آمپر,84کیلووات ,95کیلو ولت آمپر,76کیلووات ,95کیلو ولت آمپر,76کیلووات 1400 * 800 * 2400 1400 * 800 * 2400 1400 * 800 * 2400
11 دیزل ژنراتور لوول 60 kva 1004G 4 ,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات ,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات ,54کیلو ولت آمپر,43.2کیلووات ,54کیلو ولت آمپر,43.2کیلووات 1300 * 800 * 2000 1300 * 800 * 2000 1300 * 800 * 2000
12 دیزل ژنراتور کامینز 175 کیلو ولت آمپر 6BTAA5.9G5 6 ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,160کیلو ولت آمپر,128کیلووات ,160کیلو ولت آمپر,128کیلووات 1400 * 1100 * 2300 1400 * 1100 * 2300 1400 * 1100 * 2300
13 دیزل ژنراتور پرکینز 22 کیلو ولت آمپر 404D22G 4 ,22کیلو ولت آمپر,17.6کیلووات ,22کیلو ولت آمپر,17.6کیلووات ,20کیلو ولت آمپر,16کیلووات ,20کیلو ولت آمپر,16کیلووات 1200 * 750 * 1400 1200 * 750 * 1400 1200 * 750 * 1400
14 دیزل ژنراتور ولوو 150 کیلو ولت آمپر TAD532GE 4 ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,135کیلو ولت آمپر,108کیلووات ,135کیلو ولت آمپر,108کیلووات 1600 * 900 * 2700 1600 * 900 * 2700 1600 * 900 * 2700
15 دیزل ژنراتور دویتس 130 کیلو ولت آمپر BF4M1013FC 4 ,130کیلو ولت آمپر,104کیلووات ,130کیلو ولت آمپر,104کیلووات ,117کیلو ولت آمپر,194کیلووات ,117کیلو ولت آمپر,194کیلووات 1400 * 800 * 2500 1400 * 800 * 2500 1400 * 800 * 2500
16 دیزل ژنراتور کامینز 200 کیلو ولت آمپر 6CTA8.3G2 6 ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات 1400 * 1100 * 2500 1400 * 1100 * 2500 1400 * 1100 * 2500
17 دیزل ژنراتور پرکینز 33 کیلو ولت آمپر 1103A33G 3 ,33کیلو ولت آمپر,26.4کیلووات ,33کیلو ولت آمپر,26.4کیلووات ,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات ,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات 1200 * 750 * 1400 1200 * 750 * 1400 1200 * 750 * 1400
18 دیزل ژنراتور لوول 72 kva 1004TG 4 ,72کیلو ولت آمپر,57.6کیلووات ,72کیلو ولت آمپر,57.6کیلووات ,65کیلو ولت آمپر,62کیلووات ,65کیلو ولت آمپر,62کیلووات 1300 * 800 * 2000 1300 * 800 * 2000 1300 * 800 * 2000
19 دیزل ژنراتور ولوو 175 کیلو ولت آمپر TAD731GE 6 ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,157کیلو ولت آمپر,125کیلووات ,157کیلو ولت آمپر,125کیلووات 1600 * 900 * 2700 1600 * 900 * 2700 1600 * 900 * 2700
20 دیزل ژنراتور دویتس 165 کیلو ولت آمپر BF6M1013EC 6 ,165کیلو ولت آمپر,132کیلووات ,165کیلو ولت آمپر,132کیلووات ,148کیلو ولت آمپر,118کیلووات ,148کیلو ولت آمپر,118کیلووات 1600 * 900 * 2700 1600 * 900 * 2700 1600 * 900 * 2700
21 دیزل ژنراتور کامینز 250 کیلو ولت آمپر 6CTAA8.3G2 6 ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات 1400 * 1100 * 2750 1400 * 1100 * 2750 1400 * 1100 * 2750
22 دیزل ژنراتور لوول 100 kva 1006TG1A 6 ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات ,90کیلو ولت آمپر,72کیلووات ,90کیلو ولت آمپر,72کیلووات 1400 * 800 * 2400 1400 * 800 * 2400 1400 * 800 * 2400
23 دیزل ژنراتور پرکینز 50 کیلو ولت آمپر 1103A33TG1 3 ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات ,45کیلو ولت آمپر,36کیلووات ,45کیلو ولت آمپر,36کیلووات 1250 * 750 * 1650 1250 * 750 * 1650 1250 * 750 * 1650
24 دیزل ژنراتور ولوو 200 کیلو ولت آمپر TAD732GE 6 ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات 1600 * 1050 * 2800 1600 * 1050 * 2800 1600 * 1050 * 2800
25 دیزل ژنراتور دویتس 170 کیلو ولت آمپر BF6M1013EC 6 ,170کیلو ولت آمپر,136کیلووات ,170کیلو ولت آمپر,136کیلووات ,153کیلو ولت آمپر,122.4کیلووات ,153کیلو ولت آمپر,122.4کیلووات 1600 * 900 * 2700 1600 * 900 * 2700 1600 * 900 * 2700
26 دیزل ژنراتور ولوو 225 کیلو ولت آمپر TAD733GE 6 ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات 1600 * 1050 * 2800 1600 * 1050 * 2800 1600 * 1050 * 2800
27 دیزل ژنراتور پرکینز 66 کیلو ولت آمپر 1103A33TG2 3 ,66کیلو ولت آمپر,52.8کیلووات ,66کیلو ولت آمپر,52.8کیلووات ,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات ,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات 2000 * 800 * 1300 2000 * 800 * 1300 2000 * 800 * 1300
28 دیزل ژنراتور کامینز 275 کیلو ولت آمپر QSL9G3 6 ,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات ,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات 1500 * 1100 * 3100 1500 * 1100 * 3100 1500 * 1100 * 3100
29 دیزل ژنراتور لوول 110 kva 1006TG1A 6 ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,99کیلو ولت آمپر,79کیلووات ,99کیلو ولت آمپر,79کیلووات 1400 * 800 * 2400 1400 * 800 * 2400 1400 * 800 * 2400
30 دیزل ژنراتور دویتس 180 کیلو ولت آمپر BF6M1013FC-G2 6 ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات ,163کیلو ولت آمپر,130کیلووات ,163کیلو ولت آمپر,130کیلووات 1600 * 900 * 2700 1600 * 900 * 2700 1600 * 900 * 2700
31 دیزل ژنراتور لوول 125 kva 1006TG2A 6 ,125کیلو ولت آمپر,100کیلووات ,125کیلو ولت آمپر,100کیلووات ,112کیلو ولت آمپر,89کیلووات ,112کیلو ولت آمپر,89کیلووات 1500* 800 * 2500 1500* 800 * 2500 1500* 800 * 2500
32 دیزل ژنراتور کامینز 300 کیلو ولت آمپر 6LAA8.9G2 6 ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,270کیلو ولت آمپر,216کیلووات ,270کیلو ولت آمپر,216کیلووات 1500 * 1100 * 3100 1500 * 1100 * 3100 1500 * 1100 * 3100
33 دیزل ژنراتور پرکینز 72 کیلو ولت آمپر 1104A44TG1 4 ,72کیلو ولت آمپر,57.6کیلووات ,72کیلو ولت آمپر,57.6کیلووات ,65کیلو ولت آمپر,52کیلووات ,65کیلو ولت آمپر,52کیلووات 2000 * 800 * 1300 2000 * 800 * 1300 2000 * 800 * 1300
34 دیزل ژنراتور ولوو 230 کیلو ولت آمپر TAD733GE 6 ,230کیلو ولت آمپر,184کیلووات ,230کیلو ولت آمپر,184کیلووات ,207کیلو ولت آمپر,166کیلووات ,207کیلو ولت آمپر,166کیلووات 1600 * 1050 * 2800 1600 * 1050 * 2800 1600 * 1050 * 2800
35 دیزل ژنراتور دویتس 205 کیلو ولت آمپر BF6M1013FC-G3 6 ,205کیلو ولت آمپر,164کیلووات ,205کیلو ولت آمپر,164کیلووات ,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات ,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات 1600 * 1050* 2800 1600 * 1050* 2800 1600 * 1050* 2800
36 دیزل ژنراتور لوول 140 kva 1006TG1A 6 ,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات ,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات ,126کیلو ولت آمپر,101کیلووات ,126کیلو ولت آمپر,101کیلووات 1400 * 800 * 2400 1400 * 800 * 2400 1400 * 800 * 2400
37 دیزل ژنراتور پرکینز 110 کیلو ولت آمپر 1104C44TAG2 4 ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات 2400 * 800 * 1400 2400 * 800 * 1400 2400 * 800 * 1400
38 دیزل ژنراتور دویتس 250 کیلو ولت آمپر TCDL2013L06 6 ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات 1600 * 1050* 2800 1600 * 1050* 2800 1600 * 1050* 2800
39 دیزل ژنراتور کامینز 330 کیلو ولت آمپر QSL9G5 6 ,330کیلو ولت آمپر,264کیلووات ,330کیلو ولت آمپر,264کیلووات ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات 1500 * 1100 * 3100 1500 * 1100 * 3100 1500 * 1100 * 3100
40 دیزل ژنراتور ولوو 245 کیلو ولت آمپر TAD733GE 6 ,245کیلو ولت آمپر,196کیلووات ,245کیلو ولت آمپر,196کیلووات ,220کیلو ولت آمپر,176کیلووات ,220کیلو ولت آمپر,176کیلووات 1600 * 1050 * 2800 1600 * 1050 * 2800 1600 * 1050 * 2800
41 دیزل ژنراتور ولوو 275 کیلو ولت آمپر TAD734GE 6 ,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات ,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات 1700 * 1050 * 2800 1700 * 1050 * 2800 1700 * 1050 * 2800
42 دیزل ژنراتور پرکینز 150 کیلو ولت آمپر 1006TAG 4 ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,136کیلو ولت آمپر,108.8کیلووات ,136کیلو ولت آمپر,108.8کیلووات 2700 * 900 * 1600 2700 * 900 * 1600 2700 * 900 * 1600
43 دیزل ژنراتور کامینز 350 کیلو ولت آمپر QSL9G5 6 ,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات ,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات ,315کیلو ولت آمپر,252کیلووات ,315کیلو ولت آمپر,252کیلووات 1500 * 1100 * 3100 1500 * 1100 * 3100 1500 * 1100 * 3100
44 دیزل ژنراتور لوول 160 kva 1006TAG 6 ,160کیلو ولت آمپر,128کیلووات ,160کیلو ولت آمپر,128کیلووات ,144کیلو ولت آمپر,115کیلووات ,144کیلو ولت آمپر,115کیلووات 1500* 800 * 2500 1500* 800 * 2500 1500* 800 * 2500
45 دیزل ژنراتور دویتس 350 کیلو ولت آمپر BF6M1015C-G3 6 ,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات ,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات ,315کیلو ولت آمپر,252کیلووات ,315کیلو ولت آمپر,252کیلووات 1800 * 1100 * 3300 1800 * 1100 * 3300 1800 * 1100 * 3300
46 دیزل ژنراتور پرکینز 165 کیلو ولت آمپر 1006TAG2 6 ,165کیلو ولت آمپر,132کیلووات ,165کیلو ولت آمپر,132کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات 2700 * 900 * 1600 2700 * 900 * 1600 2700 * 900 * 1600
47 دیزل ژنراتور کامینز 400 کیلو ولت آمپر NTA855G4 6 ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات 1600 * 1100 * 3300 1600 * 1100 * 3300 1600 * 1100 * 3300
48 لوول گاز سوز 1004NG 4 ,40کیلو ولت آمپر,32کیلووات ,40کیلو ولت آمپر,32کیلووات ,36کیلو ولت آمپر,29کیلووات ,36کیلو ولت آمپر,29کیلووات 1300* 800 * 2000 1300* 800 * 2000 1300* 800 * 2000
49 دیزل ژنراتور ولوو 300 کیلو ولت آمپر TAD940GE 6 ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,270کیلو ولت آمپر,216کیلووات ,270کیلو ولت آمپر,216کیلووات 1750 * 1100 * 3100 1750 * 1100 * 3100 1750 * 1100 * 3100
50 لوول دیزل ژنراتور 1006TAG 6 ,160کیلو ولت آمپر,128کیلووات ,160کیلو ولت آمپر,128کیلووات ,144کیلو ولت آمپر,115کیلووات ,144کیلو ولت آمپر,115کیلووات 1500* 800 * 2500 1500* 800 * 2500 1500* 800 * 2500
51 دیزل ژنراتور پرکینز 200 کیلو ولت آمپر 1106CE66TAG4 6 ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات ,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات 2800 * 1050 * 1600 2800 * 1050 * 1600 2800 * 1050 * 1600
52 دیزل ژنراتور ولوو 330 کیلو ولت آمپر TAD941GE 6 ,330کیلو ولت آمپر,264کیلووات ,330کیلو ولت آمپر,264کیلووات ,315کیلو ولت آمپر,252کیلووات ,315کیلو ولت آمپر,252کیلووات 1750 * 1100 * 3100 1750 * 1100 * 3100 1750 * 1100 * 3100
53 دیزل ژنراتور کامینز 440 کیلو ولت آمپر NTA855G7 6 ,440کیلو ولت آمپر,352کیلووات ,440کیلو ولت آمپر,352کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات 1600 * 1100 * 3500 1600 * 1100 * 3500 1600 * 1100 * 3500
54 دیزل ژنراتور کامینز 550 کیلو ولت آمپر QSX15G8 6 ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات 1700 * 1150 * 3500 1700 * 1150 * 3500 1700 * 1150 * 3500
55 دیزل ژنراتور ولوو 355 کیلو ولت آمپر TAD1341GE 6 ,355کیلو ولت آمپر,284کیلووات ,355کیلو ولت آمپر,284کیلووات ,320کیلو ولت آمپر,256کیلووات ,320کیلو ولت آمپر,256کیلووات 1800 * 1100 * 3300 1800 * 1100 * 3300 1800 * 1100 * 3300
56 دیزل ژنراتور پرکینز 275 کیلو ولت آمپر 1306CE87TAG6 6 ,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات ,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات 2800 * 1050 * 2800 2800 * 1050 * 2800 2800 * 1050 * 2800
57 دیزل ژنراتور کامینز 700 کیلو ولت آمپر VTA28G5 12 ,700کیلو ولت آمپر,560کیلووات ,700کیلو ولت آمپر,560کیلووات ,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات ,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات 1800 * 1250 * 3800 1800 * 1250 * 3800 1800 * 1250 * 3800
58 دیزل ژنراتور ولوو 385 کیلو ولت آمپر TAD1342GE 6 ,385کیلو ولت آمپر,308کیلووات ,385کیلو ولت آمپر,308کیلووات ,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات ,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات 1800 * 1100 * 3300 1800 * 1100 * 3300 1800 * 1100 * 3300
59 دیزل ژنراتور پرکینز 400 کیلو ولت آمپر 2206AE13TAG2 6 ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات 3300 * 1100 * 1900 3300 * 1100 * 1900 3300 * 1100 * 1900
60 دیزل ژنراتور ولوو 400 کیلو ولت آمپر TAD1343GE 6 ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,375کیلو ولت آمپر,300کیلووات ,375کیلو ولت آمپر,300کیلووات 1900 * 1100 * 3300 1900 * 1100 * 3300 1900 * 1100 * 3300
61 دیزل ژنراتور کامینز 900 کیلو ولت آمپر QSK23G3 6 ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,810کیلو ولت آمپر,648کیلووات ,810کیلو ولت آمپر,648کیلووات 2250 * 1700 * 4500 2250 * 1700 * 4500 2250 * 1700 * 4500
62 دیزل ژنراتور پرکینز 450کیلو ولت آمپر 2206AE13TAG3 6 ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات ,405کیلو ولت آمپر,324کیلووات ,405کیلو ولت آمپر,324کیلووات 3300 * 1100 * 1900 3300 * 1100 * 1900 3300 * 1100 * 1900
63 دیزل ژنراتور ولوو 415 کیلو ولت آمپر TAD1343GE 6 ,415کیلو ولت آمپر,323کیلووات ,415کیلو ولت آمپر,323کیلووات ,375کیلو ولت آمپر,300کیلووات ,375کیلو ولت آمپر,300کیلووات 190 * 1100 * 33000 190 * 1100 * 33000 190 * 1100 * 33000
64 دیزل ژنراتور کامینز 1000 کیلو ولت آمپر QST30G3 12 ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات 2300 * 1800* 5600 2300 * 1800* 5600 2300 * 1800* 5600
65 دیزل ژنراتور پرکینز 550 کیلو ولت آمپر 2506AE15TAG2 6 ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات 3500 * 1150 * 1850 3500 * 1150 * 1850 3500 * 1150 * 1850
66 دیزل ژنراتور ولوو 450 کیلو ولت آمپر TAD1344GE 6 ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات ,405کیلو ولت آمپر,324کیلووات ,405کیلو ولت آمپر,324کیلووات 1900 * 1100 * 3300 1900 * 1100 * 3300 1900 * 1100 * 3300
67 دیزل ژنراتور کامینز 1130 کیلو ولت آمپر QST30G4 12 ,1130کیلو ولت آمپر,904کیلووات ,1130کیلو ولت آمپر,904کیلووات ,1020کیلو ولت آمپر,816کیلووات ,1020کیلو ولت آمپر,816کیلووات 2300 * 1800 * 5600 2300 * 1800 * 5600 2300 * 1800 * 5600
68 دیزل ژنراتور پرکینز 660 کیلو ولت آمپر 2806AE18TAG1A 6 ,660کیلو ولت آمپر,528کیلووات ,660کیلو ولت آمپر,528کیلووات ,600کیلو ولت آمپر,480کیلووات ,600کیلو ولت آمپر,480کیلووات 3800 * 1250 * 1300 3800 * 1250 * 1300 3800 * 1250 * 1300
69 دیزل ژنراتور پرکینز 825 کیلو ولت آمپر 400623TAG2A 6 ,825کیلو ولت آمپر,660کیلووات ,825کیلو ولت آمپر,660کیلووات ,750کیلو ولت آمپر,600کیلووات ,750کیلو ولت آمپر,600کیلووات 4500 * 1700 * 2250 4500 * 1700 * 2250 4500 * 1700 * 2250
70 دیزل ژنراتور ولوو 550 کیلو ولت آمپر TAD1641GE 6 ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات 1850 *1150 * 3500 1850 *1150 * 3500 1850 *1150 * 3500
71 دیزل ژنراتور پرکینز 900 کیلو ولت آمپر 400623TAG3A 6 ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات ,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات 4500 * 1700 * 2250 4500 * 1700 * 2250 4500 * 1700 * 2250
72 دیزل ژنراتور ولوو 630 کیلو ولت آمپر TAD1642GE 6 ,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات ,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات ,570کیلو ولت آمپر,456کیلووات ,570کیلو ولت آمپر,456کیلووات 1300 * 1250 * 3800 1300 * 1250 * 3800 1300 * 1250 * 3800
73 دیزل ژنراتور پرکینز 1000 کیلو ولت آمپر 4008TAG1A 8 ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات 5400 * 1800 * 2300 5400 * 1800 * 2300 5400 * 1800 * 2300
74 دیزل ژنراتور ولوو 710 کیلو ولت آمپر TWD1643GE 6 ,710کیلو ولت آمپر,568کیلووات ,710کیلو ولت آمپر,568کیلووات ,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات ,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات 1300 *1250 * 3800 1300 *1250 * 3800 1300 *1250 * 3800
75 دیزل ژنراتور پرکینز 1130 کیلو ولت آمپر 4008TAG2A 8 ,1130کیلو ولت آمپر,904کیلووات ,1130کیلو ولت آمپر,904کیلووات ,1020کیلو ولت آمپر,816کیلووات ,1020کیلو ولت آمپر,816کیلووات 5400 * 1800 * 2300 5400 * 1800 * 2300 5400 * 1800 * 2300
76 دیزل ژنراتور ولوو سیار TAD734GE 6 ,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات ,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات 1700 * 1050 * 2800 1700 * 1050 * 2800 1700 * 1050 * 2800
77 دیزل ژنراتور
78 نمایندگی ولوو پنتا TAD734GE 6 ,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات ,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات 1700 * 1050 * 2800 1700 * 1050 * 2800 1700 * 1050 * 2800
79 ژنراتور بدون صدا TAD1641GE 6 ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400 ,500کیلو ولت آمپر,400 1850 *1150 * 3500 1850 *1150 * 3500 1850 *1150 * 3500
80 دیزل ژنراتور سایلنت TAD1642GE 6 ,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات ,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات ,570کیلو ولت آمپر,456کیلووات ,570کیلو ولت آمپر,456کیلووات 1300 * 1250 * 3800 1300 * 1250 * 3800 1300 * 1250 * 3800
81 لوازم یدکی دیزل ژنراتور ولوو TWD1643GE 6 ,710کیلو ولت آمپر,568کیلووات ,710کیلو ولت آمپر,568کیلووات ,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات ,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات 1300 *1250 * 3800 1300 *1250 * 3800 1300 *1250 * 3800

دیزل ژنراتور گاز سوز لوول 40 kva

مدل موتور

1004NG

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,40کیلو ولت آمپر,32کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,36کیلو ولت آمپر,29کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1300* 800 * 2000

دیزل ژنراتور پرکینز 10 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

403D11G

تعداد سیلندر

3

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,10کیلو ولت آمپر,8کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,9کیلو ولت آمپر,7.2کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400 * 750 * 1200

دیزل ژنراتور ولوو 100 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TAD530GE

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,90کیلو ولت آمپر,72کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400 * 800 * 2400

دیزل ژنراتور کامینز 110 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

6BTA5.9G5

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2400 * 800 * 1400

دیزل ژنراتور دویتس 85 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

BF4M1013E

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,85کیلو ولت آمپر,68کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,77کیلو ولت آمپر,62کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400 * 800 * 2200

دیزل ژنراتور کامینز 140 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

6BTAA5.9G2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,126کیلو ولت آمپر,100.8کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1350 * 1100 * 2300

دیزل ژنراتور گاز سوز لوول 50 kva

مدل موتور

1006NG

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,50کیلو ولت آمپر,45کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,45کیلو ولت آمپر,36کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1300* 800 * 2000

دیزل ژنراتور ولوو 110 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TAD531GE

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400 * 800 * 2400

دیزل ژنراتور پرکینز 15 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

403D15G

تعداد سیلندر

3

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,15کیلو ولت آمپر,12کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,13کیلو ولت آمپر,10.4کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400 * 750 * 1200

دیزل ژنراتور دویتس 105 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

BF4M1013EC

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,105کیلو ولت آمپر,84کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,95کیلو ولت آمپر,76کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400 * 800 * 2400

دیزل ژنراتور لوول 60 kva

مدل موتور

1004G

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,54کیلو ولت آمپر,43.2کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1300 * 800 * 2000

دیزل ژنراتور کامینز 175 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

6BTAA5.9G5

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,160کیلو ولت آمپر,128کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400 * 1100 * 2300

دیزل ژنراتور پرکینز 22 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

404D22G

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,22کیلو ولت آمپر,17.6کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,20کیلو ولت آمپر,16کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1200 * 750 * 1400

دیزل ژنراتور ولوو 150 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TAD532GE

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,135کیلو ولت آمپر,108کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1600 * 900 * 2700

دیزل ژنراتور دویتس 130 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

BF4M1013FC

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,130کیلو ولت آمپر,104کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,117کیلو ولت آمپر,194کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400 * 800 * 2500

دیزل ژنراتور کامینز 200 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

6CTA8.3G2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400 * 1100 * 2500

دیزل ژنراتور پرکینز 33 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

1103A33G

تعداد سیلندر

3

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,33کیلو ولت آمپر,26.4کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1200 * 750 * 1400

دیزل ژنراتور لوول 72 kva

مدل موتور

1004TG

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,72کیلو ولت آمپر,57.6کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,65کیلو ولت آمپر,62کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1300 * 800 * 2000

دیزل ژنراتور ولوو 175 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TAD731GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,157کیلو ولت آمپر,125کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1600 * 900 * 2700

دیزل ژنراتور دویتس 165 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

BF6M1013EC

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,165کیلو ولت آمپر,132کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,148کیلو ولت آمپر,118کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1600 * 900 * 2700

دیزل ژنراتور کامینز 250 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

6CTAA8.3G2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400 * 1100 * 2750

دیزل ژنراتور لوول 100 kva

مدل موتور

1006TG1A

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,90کیلو ولت آمپر,72کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400 * 800 * 2400

دیزل ژنراتور پرکینز 50 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

1103A33TG1

تعداد سیلندر

3

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,45کیلو ولت آمپر,36کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1250 * 750 * 1650

دیزل ژنراتور ولوو 200 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TAD732GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1600 * 1050 * 2800

دیزل ژنراتور دویتس 170 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

BF6M1013EC

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,170کیلو ولت آمپر,136کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,153کیلو ولت آمپر,122.4کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1600 * 900 * 2700

دیزل ژنراتور ولوو 225 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TAD733GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1600 * 1050 * 2800

دیزل ژنراتور پرکینز 66 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

1103A33TG2

تعداد سیلندر

3

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,66کیلو ولت آمپر,52.8کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2000 * 800 * 1300

دیزل ژنراتور کامینز 275 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

QSL9G3

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1500 * 1100 * 3100

دیزل ژنراتور لوول 110 kva

مدل موتور

1006TG1A

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,99کیلو ولت آمپر,79کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400 * 800 * 2400

دیزل ژنراتور دویتس 180 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

BF6M1013FC-G2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,163کیلو ولت آمپر,130کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1600 * 900 * 2700

دیزل ژنراتور لوول 125 kva

مدل موتور

1006TG2A

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,125کیلو ولت آمپر,100کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,112کیلو ولت آمپر,89کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1500* 800 * 2500

دیزل ژنراتور کامینز 300 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

6LAA8.9G2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,270کیلو ولت آمپر,216کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1500 * 1100 * 3100

دیزل ژنراتور پرکینز 72 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

1104A44TG1

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,72کیلو ولت آمپر,57.6کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,65کیلو ولت آمپر,52کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2000 * 800 * 1300

دیزل ژنراتور ولوو 230 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TAD733GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,230کیلو ولت آمپر,184کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,207کیلو ولت آمپر,166کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1600 * 1050 * 2800

دیزل ژنراتور دویتس 205 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

BF6M1013FC-G3

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,205کیلو ولت آمپر,164کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1600 * 1050* 2800

دیزل ژنراتور لوول 140 kva

مدل موتور

1006TG1A

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,126کیلو ولت آمپر,101کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400 * 800 * 2400

دیزل ژنراتور پرکینز 110 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

1104C44TAG2

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2400 * 800 * 1400

دیزل ژنراتور دویتس 250 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TCDL2013L06

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1600 * 1050* 2800

دیزل ژنراتور کامینز 330 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

QSL9G5

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,330کیلو ولت آمپر,264کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1500 * 1100 * 3100

دیزل ژنراتور ولوو 245 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TAD733GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,245کیلو ولت آمپر,196کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,220کیلو ولت آمپر,176کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1600 * 1050 * 2800

دیزل ژنراتور ولوو 275 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TAD734GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1700 * 1050 * 2800

دیزل ژنراتور پرکینز 150 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

1006TAG

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,136کیلو ولت آمپر,108.8کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2700 * 900 * 1600

دیزل ژنراتور کامینز 350 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

QSL9G5

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,315کیلو ولت آمپر,252کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1500 * 1100 * 3100

دیزل ژنراتور لوول 160 kva

مدل موتور

1006TAG

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,160کیلو ولت آمپر,128کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,144کیلو ولت آمپر,115کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1500* 800 * 2500

دیزل ژنراتور دویتس 350 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

BF6M1015C-G3

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,315کیلو ولت آمپر,252کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1800 * 1100 * 3300

دیزل ژنراتور پرکینز 165 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

1006TAG2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,165کیلو ولت آمپر,132کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2700 * 900 * 1600

دیزل ژنراتور کامینز 400 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

NTA855G4

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1600 * 1100 * 3300

لوول گاز سوز

مدل موتور

1004NG

تعداد سیلندر

4

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,40کیلو ولت آمپر,32کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,36کیلو ولت آمپر,29کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1300* 800 * 2000

دیزل ژنراتور ولوو 300 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TAD940GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,270کیلو ولت آمپر,216کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1750 * 1100 * 3100

لوول دیزل ژنراتور

مدل موتور

1006TAG

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,160کیلو ولت آمپر,128کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,144کیلو ولت آمپر,115کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1500* 800 * 2500

دیزل ژنراتور پرکینز 200 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

1106CE66TAG4

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2800 * 1050 * 1600

دیزل ژنراتور ولوو 330 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TAD941GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,330کیلو ولت آمپر,264کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,315کیلو ولت آمپر,252کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1750 * 1100 * 3100

دیزل ژنراتور کامینز 440 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

NTA855G7

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,440کیلو ولت آمپر,352کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1600 * 1100 * 3500

دیزل ژنراتور کامینز 550 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

QSX15G8

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1700 * 1150 * 3500

دیزل ژنراتور ولوو 355 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TAD1341GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,355کیلو ولت آمپر,284کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,320کیلو ولت آمپر,256کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1800 * 1100 * 3300

دیزل ژنراتور پرکینز 275 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

1306CE87TAG6

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2800 * 1050 * 2800

دیزل ژنراتور کامینز 700 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

VTA28G5

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,700کیلو ولت آمپر,560کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1800 * 1250 * 3800

دیزل ژنراتور ولوو 385 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TAD1342GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,385کیلو ولت آمپر,308کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1800 * 1100 * 3300

دیزل ژنراتور پرکینز 400 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

2206AE13TAG2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

3300 * 1100 * 1900

دیزل ژنراتور ولوو 400 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TAD1343GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,375کیلو ولت آمپر,300کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1900 * 1100 * 3300

دیزل ژنراتور کامینز 900 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

QSK23G3

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,810کیلو ولت آمپر,648کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2250 * 1700 * 4500

دیزل ژنراتور پرکینز 450کیلو ولت آمپر

مدل موتور

2206AE13TAG3

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,405کیلو ولت آمپر,324کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

3300 * 1100 * 1900

دیزل ژنراتور ولوو 415 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TAD1343GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,415کیلو ولت آمپر,323کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,375کیلو ولت آمپر,300کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

190 * 1100 * 33000

دیزل ژنراتور کامینز 1000 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

QST30G3

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2300 * 1800* 5600

دیزل ژنراتور پرکینز 550 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

2506AE15TAG2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

3500 * 1150 * 1850

دیزل ژنراتور ولوو 450 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TAD1344GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,405کیلو ولت آمپر,324کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1900 * 1100 * 3300

دیزل ژنراتور کامینز 1130 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

QST30G4

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1130کیلو ولت آمپر,904کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1020کیلو ولت آمپر,816کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2300 * 1800 * 5600

دیزل ژنراتور پرکینز 660 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

2806AE18TAG1A

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,660کیلو ولت آمپر,528کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,600کیلو ولت آمپر,480کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

3800 * 1250 * 1300

دیزل ژنراتور پرکینز 825 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

400623TAG2A

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,825کیلو ولت آمپر,660کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,750کیلو ولت آمپر,600کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

4500 * 1700 * 2250

دیزل ژنراتور ولوو 550 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TAD1641GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1850 *1150 * 3500

دیزل ژنراتور پرکینز 900 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

400623TAG3A

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

4500 * 1700 * 2250

دیزل ژنراتور ولوو 630 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TAD1642GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,570کیلو ولت آمپر,456کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1300 * 1250 * 3800

دیزل ژنراتور پرکینز 1000 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

4008TAG1A

تعداد سیلندر

8

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

5400 * 1800 * 2300

دیزل ژنراتور ولوو 710 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

TWD1643GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,710کیلو ولت آمپر,568کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1300 *1250 * 3800

دیزل ژنراتور پرکینز 1130 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

4008TAG2A

تعداد سیلندر

8

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1130کیلو ولت آمپر,904کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1020کیلو ولت آمپر,816کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

5400 * 1800 * 2300

دیزل ژنراتور ولوو سیار

مدل موتور

TAD734GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1700 * 1050 * 2800

دیزل ژنراتور

مدل موتور

تعداد سیلندر

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

توان خروجی پرایم (kva-kw)

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

نمایندگی ولوو پنتا

مدل موتور

TAD734GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1700 * 1050 * 2800

ژنراتور بدون صدا

مدل موتور

TAD1641GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,500کیلو ولت آمپر,400

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1850 *1150 * 3500

دیزل ژنراتور سایلنت

مدل موتور

TAD1642GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,570کیلو ولت آمپر,456کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1300 * 1250 * 3800

لوازم یدکی دیزل ژنراتور ولوو

مدل موتور

TWD1643GE

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,710کیلو ولت آمپر,568کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1300 *1250 * 3800