دیزل ژنراتور کامینز CUMMINS

اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراری توان خروجی پرایم ابعاد(mm)
ردیف نام دیزل ژنراتور کوپله مدل موتور تعداد سیلندر kva kw kva kw طول عرض ارتفاع
1 دیزل ژنراتور کامینز 110 کیلو ولت آمپر 6BTA5.9G5 6 ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات 2400 * 800 * 1400 2400 * 800 * 1400 2400 * 800 * 1400
2 دیزل ژنراتور کامینز 140 کیلو ولت آمپر 6BTAA5.9G2 6 ,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات ,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات ,126کیلو ولت آمپر,100.8کیلووات ,126کیلو ولت آمپر,100.8کیلووات 1350 * 1100 * 2300 1350 * 1100 * 2300 1350 * 1100 * 2300
3 دیزل ژنراتور کامینز 175 کیلو ولت آمپر 6BTAA5.9G5 6 ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,160کیلو ولت آمپر,128کیلووات ,160کیلو ولت آمپر,128کیلووات 1400 * 1100 * 2300 1400 * 1100 * 2300 1400 * 1100 * 2300
4 دیزل ژنراتور کامینز 200 کیلو ولت آمپر 6CTA8.3G2 6 ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات 1400 * 1100 * 2500 1400 * 1100 * 2500 1400 * 1100 * 2500
5 دیزل ژنراتور کامینز 250 کیلو ولت آمپر 6CTAA8.3G2 6 ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات 1400 * 1100 * 2750 1400 * 1100 * 2750 1400 * 1100 * 2750
6 دیزل ژنراتور کامینز 275 کیلو ولت آمپر QSL9G3 6 ,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات ,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات 1500 * 1100 * 3100 1500 * 1100 * 3100 1500 * 1100 * 3100
7 دیزل ژنراتور کامینز 300 کیلو ولت آمپر 6LAA8.9G2 6 ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,270کیلو ولت آمپر,216کیلووات ,270کیلو ولت آمپر,216کیلووات 1500 * 1100 * 3100 1500 * 1100 * 3100 1500 * 1100 * 3100
8 دیزل ژنراتور کامینز 330 کیلو ولت آمپر QSL9G5 6 ,330کیلو ولت آمپر,264کیلووات ,330کیلو ولت آمپر,264کیلووات ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات 1500 * 1100 * 3100 1500 * 1100 * 3100 1500 * 1100 * 3100
9 دیزل ژنراتور کامینز 350 کیلو ولت آمپر QSL9G5 6 ,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات ,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات ,315کیلو ولت آمپر,252کیلووات ,315کیلو ولت آمپر,252کیلووات 1500 * 1100 * 3100 1500 * 1100 * 3100 1500 * 1100 * 3100
10 دیزل ژنراتور کامینز 400 کیلو ولت آمپر NTA855G4 6 ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات 1600 * 1100 * 3300 1600 * 1100 * 3300 1600 * 1100 * 3300
11 دیزل ژنراتور کامینز 440 کیلو ولت آمپر NTA855G7 6 ,440کیلو ولت آمپر,352کیلووات ,440کیلو ولت آمپر,352کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات 1600 * 1100 * 3500 1600 * 1100 * 3500 1600 * 1100 * 3500
12 دیزل ژنراتور کامینز 550 کیلو ولت آمپر QSX15G8 6 ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات 1700 * 1150 * 3500 1700 * 1150 * 3500 1700 * 1150 * 3500
13 دیزل ژنراتور کامینز 700 کیلو ولت آمپر VTA28G5 12 ,700کیلو ولت آمپر,560کیلووات ,700کیلو ولت آمپر,560کیلووات ,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات ,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات 1800 * 1250 * 3800 1800 * 1250 * 3800 1800 * 1250 * 3800
14 دیزل ژنراتور کامینز 900 کیلو ولت آمپر QSK23G3 6 ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,810کیلو ولت آمپر,648کیلووات ,810کیلو ولت آمپر,648کیلووات 2250 * 1700 * 4500 2250 * 1700 * 4500 2250 * 1700 * 4500
15 دیزل ژنراتور کامینز 1000 کیلو ولت آمپر QST30G3 12 ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات 2300 * 1800* 5600 2300 * 1800* 5600 2300 * 1800* 5600
16 دیزل ژنراتور کامینز 1130 کیلو ولت آمپر QST30G4 12 ,1130کیلو ولت آمپر,904کیلووات ,1130کیلو ولت آمپر,904کیلووات ,1020کیلو ولت آمپر,816کیلووات ,1020کیلو ولت آمپر,816کیلووات 2300 * 1800 * 5600 2300 * 1800 * 5600 2300 * 1800 * 5600

دیزل ژنراتور کامینز 110 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

6BTA5.9G5

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2400 * 800 * 1400

دیزل ژنراتور کامینز 140 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

6BTAA5.9G2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,126کیلو ولت آمپر,100.8کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1350 * 1100 * 2300

دیزل ژنراتور کامینز 175 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

6BTAA5.9G5

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,160کیلو ولت آمپر,128کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400 * 1100 * 2300

دیزل ژنراتور کامینز 200 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

6CTA8.3G2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400 * 1100 * 2500

دیزل ژنراتور کامینز 250 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

6CTAA8.3G2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1400 * 1100 * 2750

دیزل ژنراتور کامینز 275 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

QSL9G3

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,275کیلو ولت آمپر,220کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1500 * 1100 * 3100

دیزل ژنراتور کامینز 300 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

6LAA8.9G2

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,270کیلو ولت آمپر,216کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1500 * 1100 * 3100

دیزل ژنراتور کامینز 330 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

QSL9G5

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,330کیلو ولت آمپر,264کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1500 * 1100 * 3100

دیزل ژنراتور کامینز 350 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

QSL9G5

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,315کیلو ولت آمپر,252کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1500 * 1100 * 3100

دیزل ژنراتور کامینز 400 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

NTA855G4

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1600 * 1100 * 3300

دیزل ژنراتور کامینز 440 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

NTA855G7

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,440کیلو ولت آمپر,352کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1600 * 1100 * 3500

دیزل ژنراتور کامینز 550 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

QSX15G8

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1700 * 1150 * 3500

دیزل ژنراتور کامینز 700 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

VTA28G5

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,700کیلو ولت آمپر,560کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

1800 * 1250 * 3800

دیزل ژنراتور کامینز 900 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

QSK23G3

تعداد سیلندر

6

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,810کیلو ولت آمپر,648کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2250 * 1700 * 4500

دیزل ژنراتور کامینز 1000 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

QST30G3

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2300 * 1800* 5600

دیزل ژنراتور کامینز 1130 کیلو ولت آمپر

مدل موتور

QST30G4

تعداد سیلندر

12

توان خروجی اضطراری (kva-kw)

,1130کیلو ولت آمپر,904کیلووات

توان خروجی پرایم (kva-kw)

,1020کیلو ولت آمپر,816کیلووات

ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

2300 * 1800 * 5600