دیزل ژنراتور کوپله پرکینز

Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type cyl Bore Stroke L W H kg
BAS.P 10 10 8 9 7.2 403 D 11G 3 77 81 1390 750 1000 320
BAS.P 15 15 12 13 10.4 403 D 15G 3 84 90 1600 800 1000 380
BAS.P 22 22 17.6 20 16 404 D 22G 4 84 100 1600 800 1100 500
BAS.P 33 33 26.4 30 24 1103A 33G 3 105 127 1800 1000 1300 800
BAS.P 50 50 40 45 36 1103A 33TG1 3 105 127 1800 1100 1400 850
BAS.P 66 66 52.8 60 48 1103A 33TG2 3 105 127 1800 1100 1400 950
BAS.P 111 111 88.8 101 80.8 1104C 44TAG2 4 105 127 1800 1100 1600 1200
BAS.P 150 120 120 150 108.8 1006TAG 6 100 127 2400 1200 1700 1450
BAS.P 165 165 132 150 120 1006TAG2 6 100 127 2400 1200 1700 1500
BAS.P 200 200 160 185 148 1106C E66TAG4 6 105 127 2400 200 1700 1590
BAS.P 275 275 220 250 200 1306C E87TAG6 6 116 136 2600 1200 1700 1845
BAS.P 400 400 320 350 280 2206AE 13TAG2 6 130 157 3000 1200 1900 2580
BAS.P 450 450 360 400 320 2206AE 13TAG3 6 130 157 3000 1300 2100 2730
BAS.P 550 550 440 500 400 2506AE 15TAG2 6 137 171 3000 1300 2100 3700
BAS.P 660 660 528 600 480 2806AE 18TAG1A 6 145 183 3500 1300 2100 4700
BAS.P 800 800 660 750 600 4006 23TAG2A 6 160 190 3500 1300 2200 6000
BAS.P 900 900 720 800 640 4006 23TAG3A 6 160 190 3600 1300 2200 6100
BAS.P 1000 1000 800 910 728 4008TAG1A 8 160 190 4000 1500 2200 7100
BAS.P 1100 1100 900 1020 816 4008TAG2A 8 160 190 4000 1500 2200 7300
BAS.P 1385 1385 1108 1250 1000 401246TWG2A 12 160 190 4000 1500 2500 9400
BAS.P 1656 1656 1325 1500 1200 401246TAG2A 12 160 190 4500 1500 2700 11000
BAS.P 1880 1880 1504 1710 1368 401246TAG3A 12 160 190 5700 2200 2600 11900
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
BAS.P 10
نوع موتور 403 D 11G
Standby (kVa, kW) 10 کیلو ولت آمپر، 8 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 9 کیلو ولت آمپر، 7.2 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 1390 * 750 * 1000
Width (kg) 320
BAS.P 15
نوع موتور 403 D 15G
Standby (kVa, kW) 15 کیلو ولت آمپر، 12 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 13 کیلو ولت آمپر، 10.4 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 1600 * 800 * 1000
Width (kg) 380
BAS.P 22
نوع موتور 404 D 22G
Standby (kVa, kW) 22 کیلو ولت آمپر، 17.6 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 20 کیلو ولت آمپر، 16 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 1600 * 800 * 1100
Width (kg) 500
BAS.P 33
نوع موتور 1103A 33G
Standby (kVa, kW) 33 کیلو ولت آمپر، 26.4 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 30 کیلو ولت آمپر، 24 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 1800 * 1000 * 1300
Width (kg) 800
BAS.P 50
نوع موتور 1103A 33TG1
Standby (kVa, kW) 50 کیلو ولت آمپر، 40 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 45 کیلو ولت آمپر، 36 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 1800 * 1100 * 1400
Width (kg) 850
BAS.P 66
نوع موتور 1103A 33TG2
Standby (kVa, kW) 66 کیلو ولت آمپر، 52.8 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 60 کیلو ولت آمپر، 48 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 1800 * 1100 * 1400
Width (kg) 950
BAS.P 111
نوع موتور 1104C 44TAG2
Standby (kVa, kW) 111 کیلو ولت آمپر، 88.8 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 101 کیلو ولت آمپر، 80.8 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 1800 * 1100 * 1600
Width (kg) 1200
BAS.P 150
نوع موتور 1006TAG
Standby (kVa, kW) 120 کیلو ولت آمپر، 120 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 150 کیلو ولت آمپر، 108.8 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 2400 * 1200 * 1700
Width (kg) 1450
BAS.P 165
نوع موتور 1006TAG2
Standby (kVa, kW) 165 کیلو ولت آمپر، 132 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 150 کیلو ولت آمپر، 120 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 2400 * 1200 * 1700
Width (kg) 1500
BAS.P 200
نوع موتور 1106C E66TAG4
Standby (kVa, kW) 200 کیلو ولت آمپر، 160 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 185 کیلو ولت آمپر، 148 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 2400 * 200 * 1700
Width (kg) 1590
BAS.P 275
نوع موتور 1306C E87TAG6
Standby (kVa, kW) 275 کیلو ولت آمپر، 220 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 250 کیلو ولت آمپر، 200 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 2600 * 1200 * 1700
Width (kg) 1845
BAS.P 400
نوع موتور 2206AE 13TAG2
Standby (kVa, kW) 400 کیلو ولت آمپر، 320 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 350 کیلو ولت آمپر، 280 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 3000 * 1200 * 1900
Width (kg) 2580
BAS.P 450
نوع موتور 2206AE 13TAG3
Standby (kVa, kW) 450 کیلو ولت آمپر، 360 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 400 کیلو ولت آمپر، 320 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 3000 * 1300 * 2100
Width (kg) 2730
BAS.P 550
نوع موتور 2506AE 15TAG2
Standby (kVa, kW) 550 کیلو ولت آمپر، 440 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 500 کیلو ولت آمپر، 400 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 3000 * 1300 * 2100
Width (kg) 3700
BAS.P 660
نوع موتور 2806AE 18TAG1A
Standby (kVa, kW) 660 کیلو ولت آمپر، 528 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 600 کیلو ولت آمپر، 480 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 3500 * 1300 * 2100
Width (kg) 4700
BAS.P 800
نوع موتور 4006 23TAG2A
Standby (kVa, kW) 800 کیلو ولت آمپر، 660 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 750 کیلو ولت آمپر، 600 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 3500 * 1300 * 2200
Width (kg) 6000
BAS.P 900
نوع موتور 4006 23TAG3A
Standby (kVa, kW) 900 کیلو ولت آمپر، 720 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 800 کیلو ولت آمپر، 640 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 3600 * 1300 * 2200
Width (kg) 6100
BAS.P 1000
نوع موتور 4008TAG1A
Standby (kVa, kW) 1000 کیلو ولت آمپر، 800 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 910 کیلو ولت آمپر، 728 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 4000 * 1500 * 2200
Width (kg) 7100
BAS.P 1100
نوع موتور 4008TAG2A
Standby (kVa, kW) 1100 کیلو ولت آمپر، 900 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 1020 کیلو ولت آمپر، 816 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 4000 * 1500 * 2200
Width (kg) 7300
BAS.P 1385
نوع موتور 401246TWG2A
Standby (kVa, kW) 1385 کیلو ولت آمپر، 1108 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 1250 کیلو ولت آمپر، 1000 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 4000 * 1500 * 2500
Width (kg) 9400
BAS.P 1656
نوع موتور 401246TAG2A
Standby (kVa, kW) 1656 کیلو ولت آمپر، 1325 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 1500 کیلو ولت آمپر، 1200 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 4500 * 1500 * 2700
Width (kg) 11000
BAS.P 1880
نوع موتور 401246TAG3A
Standby (kVa, kW) 1880 کیلو ولت آمپر، 1504 کیلو وات
Prime (kVa, kW) 1710 کیلو ولت آمپر، 1368 کیلو وات
Dimension (L, W, H) 5700 * 2200 * 2600
Width (kg) 11900

کوپله کاری چیست؟

کوپله کردن به معنای اتصال دو وسیله می باشد که یکی محرک و دیگری متحرک است .در این قسمت محرک موتور مکانیکی( دیزل) و قسمت متحرک آلترناتور(ژنراتور) می باشد. و همچنین ساختن و فراهم آوردن تجهیزات (alternator) به ژنراتور (engine) پروسه اتصال موتور مکانیکی دیزل جانبی به منظور فعالیت این وسیله ( دیزل ژنراتورکوپله کاری نامیده می شود.

استعلام قیمت دیزل ژنراتور

برای اطلاع از جزییات و یا استعلام قیمت کافیست فرم زیر را تکمیل کنید تا در اولین فرصت کارشناسان فروش و مسئولین شرکت برق افشان سپاهان اطلاعات درخواستی را در اختیار شما قرار دهند و یا جهت مشاوره با شما تماس گرفته شود.

فرم درخواست استعلام قیمت

با تکمیل فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید تا در اولین فرصت کارشناسان اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهند.

لطفا صبر کنید