شرکت کامینز Cummins بزرگترین تولید کننده محصولات و تکنولوژی دیزلی و گازسوز در سطح جهان میباشد.و امروزه در زمینه ارائه خدمات طراحی و تولید موتورهای درون سوز و فناوری های مرتبط با آن مانند:تولید سامانه های سوخت رسانی انژکتوری، سامانه های کنترل،تجهیزات فیلتراسیون و سیستم های تولید برق (ژنراتور) ،فعالیت مینماید.