دستور العمل نگهداری دوره ای دیزل ژنراتور

نگهداری دستگاه های دیزل ژنراتور و تعویض به موقع فیلتر ها و روغن دستگاه از عوامل مهم جهت بالا بردن عمر دستگاه به حساب می آید. در این بخش استفاده از روغن و فیلتر های مرغوب بسیار حائز اهمیت می باشد.

زمانبندی تعویض روغن و تعویض فیلترها :

• هر 100 ساعت کار کرد دستگاه ، روغن و فیلتر روغن تعویض شود.

• هر دو بار تعویض فیلتر روغن ، فیلتر گازوئیل تعویض شود.

• هر 50 ساعت کارکرد فیلتر هوا بادگیری و هر سه بار تعویض فیلتر روغن ، فیلتر هوا تعویض گردد.

• هر دو بار تعویض فیلتر گازوئیل ، فیلتر آب تعویض گردد.

• موتور را هنگام زیر بار بودن خاموش نکنید.

• موتور را از زیر بار خارج و بعد از چند دقیقه کار کردن به صورت Off-Load خاموش کنید.

• جهت چرخش مایعات موتور را هفته ای یک بار روشن کنید.

• شرایط استاندارد استفاده از دستگاه : 8 ساعت کارکرد ، 2 ساعت خاموشی.

1) کنترل روزانه – استارت مجدد :
• سطح روغن موتور را کنترل کنید.

• سطح آب رادیاتور را کنترل کنید.

• مقدارکافی محلول ضد یخ اضافه کنید. (حداقل دما در زمستان را در نظر بگیرید)

• صافی هوا و نشانگر محدودیت (مانع) را کنترل کنید.

• سطح سوخت در مخزن را کنترل کنید.

• هواکش مخزن سوخت نباید مسدود شود.

• باطری و آب مقطر ، در صورت پایین بودن سطح الکترولیت کنترل شود.( مخصوص باطری آبی)

روزنه خروج گاز روی پوشش های هر خانه باطری نباید مسدود شود. ( مخصوص باطری آبی )

کنترل کارکرد 50ساعته ( 1 ماه ) :
• کنترل موارد قبلی

• مشکل نشت سوخت ، روغن یا آب رادیاتور را کنترل کنید.

• مجرای رادیاتور را در مقابل گرفتگی به دلیل کثیفی کنترل کنید.

کنترل کارکرد 100ساعته ( 3 ماه ) :
• کنترل موارد قبلی

• در هنگام روشن بودن موتور ، فشار روغن موتور و دمای رادیاتور را کنترل نمائید.

• صافی هوا و سیستم مکش را برای هر مانع ممکن کنترل کنید.

• کشش تسمه ذوزنقه ای را کنترل کنید و به دنبال هر گونه استهلاک و پارگی باشید.

• حداکثر هر 100 ساعت کارکرد دستگاه ، روغن دستگاه تعویض گردد.

کنترل کارکرد 300 ساعته ( 6 ماه ) :
• کنترل موارد قبلی

• فیلتر هوا بازدید و در صورت نیاز تعویض گردد.

• پس از تعویض هر دو فیلتر روغن (هر 200 ساعت کارکرد ) یک فیلتر گازوئیل تعویض گردد.

• هر گونه نشت روغن یا هوا را در لوله های ثابت شده با توربو شارژر ، کنترل شود.

کنترل کارکرد 600 ساعته ( 12 ماه ) :
• کنترل موارد قبلی

• کانال مکش هوا را کنترل کنید.

• پروانه توربین و دفیوز را در توربوشارژر کنترل کنید.

• توان یاتاقان را کنترل کنید.

• پمپ گردش آب رادیاتور را کنترل کنید.

کنترل کارکرد 1200 ساعته ( 15 ماه ) :
• کنترل موارد قبلی

• انژکتورها و لقی سوپاپ موتور را مجدداً کنترل کنید.

• سیستم رادیاتور را کنترل و در صورت لزوم تمیز کنید.

• استارت و دینام جریان مستقیم باطری را کنترل کنید.

• پیچ و مهره هائی را که برای سوار کردن دیزل ژنراتور استفاده شده است را دوباره محکم کنید.

کنترل کارکرد 2400 ساعته ( 24 ماه ) :
• کنترل موارد قبلی

• آب رادیاتور را با شل کردن شیرهای خروسکی تخلیه کنید سپس موتور را با مخلوطی از آب تازه و محلول ضد یخ پر کنید. ( آب رادیاتور می بایستی آب معدنی و یا آب رادیاتور مخصوص باشد )

• هر نشتی را کنترل کنید و مجرای رادیاتور را تمیز کنید.

• حباب های احتمالی هوا را در سیستم رادیاتور خارج کنید.

• گیره های ضد لرزش را کنترل کنید.

• زره موتور را برای هر کابل یا کفشک شکسته شده کنترل کنید.

pic251794210001