برنامه ریزی تعمیر و نگهداری دیزل های کامینز

کمپانی کامینز بسته های برنامه ریزی تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور ها را که امری حیاتی برای دستگاه می باشد را جهت استفاده کاربران در هر قدرتی پیشنهاد می دهد.

یکی از دلایل مهم برای داشتن یک توافق تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده جهت دیزل ژنراتور (Planned Maintenance Agreement – PMA ) افزایش سطح حفاظت و شناسایی مسائل جزئی قبل از تبدیل آنها به مشکلات عمده می باشد. این نتایج باعث کاهش مشکلات پیش بینی نشده و کاستن از هزینه های تعمیر ژنراتور می شود.

بسته تعمیر و نگهداری سفارشی :
بسته جامع تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده توسط شرکت کامینز نسبت به نیاز مشتریان ، تجهیزات خریداری شده و سایزینگ ( تعداد دیزل ژنراتور ها در کنار هم ) جهت اطمینان از حداکثر قابلیت طراحی شده است.
پوشش خدمات گسترده :
خدمات کامینز شامل تمامی رنج ها و قدرتها تولیدی در کارخانه کامینز ، تابلوها کنترل پنل و تابلو کنترل انتقال قدرت Transfer Switch می باشد.

کارشناسان با تجربه و دارای مدرک معتبر مرتبط با دیزل ژنراتور در شرکت برق افشان سپاهان آگاهی کامل نسبت به تمامی بخش های دیزل ژنراتور کامینز را دارند.

خدمات تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده طبق دستوالعمل شرکت کامینز :
- بازرسی دقیق از سیستم های روانکاری.

- بازرسی برای محدودیت های سیستم اگزوز.

- بررسی لرزش بیش از حد دستگاه.

- بازرسی نشت تانک سوخت روزانه و مرکزی.

- تایید انتقال صحیح عملیات سوئیچ.

- بازرسی شمع و جرقه ، کوندانسور و اتصالی سیم ها.

- ضبط ونگهداری عملکرد سیستم برقی و وضعیت عملیاتی ( فرکانس ، ولتاژ ، آمپر ، فشار روغن).

- سرویس سالیانه – بازرسی سرآمدن کیفیت روغن ، لوازم مصرفی و فیلتر ها.

- تست عملکرد دستگاه در هنگام وجود بار مصرفی.

- تست عملکرد صحیح دستگاه در حالت مانور ( غیر واقعی ).

- بررسی عملکرد نمایش و شبکه.

- بازرسی سیستم سوخت رسانی.

pic515728210001