مبنای های اندازه گیری در دستگاه دیزل ژنراتور چیست ؟

1. مبنای اندازه گیری توان خروجی یک دستگاه دیزل ، اسب بخار Bhp و یا کیلو وات مکانیکال KWm می باشد. این اعداد در شرایط کارکرد اضطراری و در شرایط کارکرد پیوسته با دو حالت کارکرد با فن و بدون فن تعریف می شود.

از طرفی قدرت یک دستگاه دیزل با دور موتور 1500 و یا 1800 دور نیز متفاوت می باشد.

2. مبنای اندازه گیری قدرت خروجی ژنراتور کوپله شده به یک دستگاه دیزل ، کیلو وات Kw و یا کیلو ولت آمپر KVA می باشد.

توان خروجی یک ژنراتور می بایست با قدرت اسب بخار یک دیزل جهت کوپله کردن اکیداً همخوانی داشته باشد.

> برای مثال قدرت خروجی دستگاه دیزل Volvo Penta مدل TWD1643GEدر شرایط کارکرد اضطراری و پیوسته در 1500 و 1800 RPM با فن و بدون فن ، می توان اشاره کرد.

دستگاه دیزل Volvo مدل TWD1643GE با دور موتور 1500 RPM به این شکل می باشد.
- قدرت دیزل در شرایط کار کرد اضطراری با فن : 811 اسب بخار معادل 596 کیلو وات مکانیکال

- قدرت دیزل در شرایط کار کرد پیوسته با فن : 729 اسب بخار معادل 536 کیلو وات مکانیکال

- قدرت دیزل در شرایط کار کرد اضطراری بدون فن : 834 اسب بخار معادل 613 کیلو وات مکانیکال

- قدرت دیزل در شرایط کار کرد پیوسته بدون فن : 752 اسب بخار معادل 553 کیلو وات مکانیکال

دستگاه دیزل Volvo مدل TWD1643GE با دور موتور 1800 RPM به این شکل می باشد.
- قدرت دیزل در شرایط کار کرد اضطراری با فن : 876 اسب بخار معادل 644 کیلو وات مکانیکال.

- قدرت دیزل در شرایط کار کرد پیوسته با فن : 796 اسب بخار معادل 585 کیلو وات مکانیکال.

- قدرت دیزل در شرایط کار کرد اضطراری بدون فن : 917 اسب بخار معادل 674 کیلو وات مکانیکال.

- قدرت دیزل در شرایط کار کرد پیوسته بدون فن : 836 اسب بخار معادل 615 کیلو وات مکانیکال.