تابلو کنترل دیزل ژنراتور

طراحی و ساخت انواع تابلو کنترل های نیمه اتوماتیک جهت استفاده کارگاهی و روشن و خاموش کردن دستی دیزل ژنراتور.

طراحی و ساخت انواع تابلو کنترل های تمام اتوماتیک و یا CHANGE OVER جهت استفاده در شرایط اضطراری به صورت عملکرد اتوماتیک و روشن کردن دستگاه حداکثر 10 ثانیه پس از قطع برق شهر و ورود برق دیزل به برق شبکه و همچنین خاموش کردن دستگاه پس از وصل برق شهر.

طراحی و ساخت انواع تابلو کنترل های موازی و یا PARALLEL جهت موازی سازی چند دستگاه دیزل ژنراتور در قدرتهای متفاوت به صورت عملکرد چندگانه Time Sharing - Load Sharing - War Sharing

طراحی و ساخت انواع تابلو کنترل های همگاه ( همزمان سازی برق دیزل و برق شهر ) و یا Synchronize جهت همزمان سازی دستگاه دیزل ژنراتور قدرتها با برق شهر به صورت عملکرد Load Sharing

pic362728210001
برق افشان سپاهان